மூடு

கிராம நிர்வாக அலுவலர்களின் கைபேசி எண்கள்

கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் கைபேசி எண்
வரிசை எண் கிராமம் வட்டம் கைபேசி எண்
1 வெள்ளெகௌண்டன் பாளையம் தருமபுரி 7825841035
2 உங்கூரனஹள்ளி தருமபுரி 7825841036
3 விருபாட்சிபுரம் தருமபுரி 7825841037
4 கடகத்தூர் தருமபுரி 7825841038
5 அக்கமனஹள்ளி தருமபுரி 7825841039
6 நூலஹள்ளி தருமபுரி 7825841040
7 அன்னசாகரம் தருமபுரி 7825841041
8 அதகப்பாடி தருமபுரி 7825841042
9 நாயக்கனஹள்ளி தருமபுரி 7825841043
10 கோடுஹள்ளி தருமபுரி 7825841044
11 வேப்பிலைமுத்தம்பட்டி தருமபுரி 7825841045
12 கே.நடுஹள்ளி தருமபுரி 8925507384
13 வெள்ளோலை தருமபுரி 8925507385
14 ஆண்டிஹள்ளி தருமபுரி 9384829258
15 கிருஷ்ணாபுரம் தருமபுரி 9384829259
16 கொண்டகரஹள்ளி தருமபுரி 9384829260
17 திப்பிரெட்டிஹள்ளி தருமபுரி 9384829261
18 ஏ.ரெட்டிஹள்ளி தருமபுரி 9384829262
19 புலிதிகரை தருமபுரி 9384829263
20 முக்கல்நாயக்கனஹள்ளி தருமபுரி 9384829264
21 நல்லனஹள்ளி தருமபுரி 9384829265
22 பாப்பிநாயக்கனஹள்ளி தருமபுரி 9384829266
23 செம்மண்டகுப்பம் தருமபுரி 9384829267
24 செட்டிகரை தருமபுரி 9385242703
25 முக்கனூர் தருமபுரி 9385242704
26 ஹலேதர்மபுரி தருமபுரி 9385242705
27 வெள்ளாளபட்டி தருமபுரி 9385242706
28 பங்குநத்தம் நல்லம்பள்ளி 7825841046
29 எச்சனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 7825841047
30 நாகர்கோடல் நல்லம்பள்ளி 7825841048
31 நத்தஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 8925507394
32 லலிகம் நல்லம்பள்ளி 8925507395
33 பூதனஹலி நல்லம்பள்ளி 9384829268
34 மாதேமங்கலம் நல்லம்பள்ளி 9384829269
35 பாலஜங்கமனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829270
36 ஏ.ஜெட்டிஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829271
37 தடங்கம் நல்லம்பள்ளி 9384829272
38 நல்லம்பள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829273
39 அதியமான்கோட்டை நல்லம்பள்ளி 9384829274
40 சிவாடி நல்லம்பள்ளி 9384829275
41 பகலஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829276
42 ஏலகிரி நல்லம்பள்ளி 9384829277
43 போலனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829278
44 பாளையம் நல்லம்பள்ளி 9384829279
45 டோக்குபோதனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829280
46 மணியத்தஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829281
47 தோப்பூர் கனிகரஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829282
48 கம்மம்பட்டி நல்லம்பள்ளி 9384829283
49 எர்ரபயனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829284
50 தளவாய்ஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829285
51 சோமனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829286
52 பாலவாடி நல்லம்பள்ளி 9384829287
53 கோனகிஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9384829288
54 மூக்கனஹள்ளி நல்லம்பள்ளி 9385242707
55 புலிக்கரை பாலக்கோடு 7825841068
56 சிக்கர்த்தனஹள்ளி பாலக்கோடு 7825841069
57 பஞ்சபள்ளி பாலக்கோடு 7825841070
58 மாரண்டஹள்ளி பாலக்கோடு 7825841071
59 கோரவண்டஹள்ளி பாலக்கோடு 7825841072
60 சிக்கதொரணபெட்டம் பாலக்கோடு 7825841073
61 செக்கொடி பாலக்கோடு 8925507388
62 மகிந்தரமங்கலம் பாலக்கோடு 8925507389
63 பூகனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829301
64 மோதுகுலஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829302
65 பெலாரஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829303
66 கும்மனூர் பாலக்கோடு 9384829304
67 சின்னகவுண்டனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829305
68 கருக்கனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829306
69 பிக்கனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829307
70 வெலகலஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829308
71 சீரியனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829309
72 ஜக்கசமுத்திரம் பாலக்கோடு 9384829310
73 திம்மராயனஹள்ளி பாலக்கோடு 9384829311
74 சமனூர் பாலக்கோடு 9384829312
75 செல்லியம்பட்டி பாலக்கோடு 9385242734
76 பி.கொல்லஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242735
77 கட்டனஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242736
78 பாப்பிநாயக்கனஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242738
79 ஜெர்தலாவ் பாலக்கோடு 9385242739
80 எர்ரணஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242740
81 பி.செட்டிஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242741
82 கரகதஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242742
83 பாலக்கோடு பாலக்கோடு 9385242743
84 பெலமரனஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242744
85 நல்லூர் பாலக்கோடு 9385242745
86 பெவுஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242746
87 தண்டுகாரனஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242747
88 செங்கன்பசுவந்தலை பாலக்கோடு 9385242748
89 புலிக்கல் பாலக்கோடு 9385242749
90 அதிமுட்லு பாலக்கோடு 9385242750
91 ஜிட்டண்டஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242751
92 சூதனூர் பாலக்கோடு 9385242752
93 சிக்கமாரண்டஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242753
94 குஜ்ஜரஹள்ளி பாலக்கோடு 9385242754
95 வேதாரம்பட்டி காரிமங்கலம் 7825841062
96 பொம்மஹள்ளி காரிமங்கலம் 7825841063
97 கோட்டுமாரனஹள்ளி காரிமங்கலம் 7825841064
98 பெரியனஹள்ளி காரிமங்கலம் 7825841065
99 மல்லியக்குட்டை காரிமங்கலம் 7825841066
100 கலப்பனஹள்ளி காரிமங்கலம் 7825841067
101 கும்பரஹள்ளி காரிமங்கலம் 8925507396
102 ஹனுமந்தபுரம் காரிமங்கலம் 8925507397
103 முறுக்கம்பட்டி காரிமங்கலம் 9384829289
104 கொங்கரப்பட்டி காரிமங்கலம் 9384829290
105 இந்தமங்கலம் காரிமங்கலம் 9384829291
106 கெரகோடஹள்ளி காரிமங்கலம் 9384829293
107 பன்னிக்குளம் காரிமங்கலம் 9384829294
108 காரிமங்கலம் காரிமங்கலம் 9384829295
109 அடிலம் காரிமங்கலம் 9384829296
110 நாகணம்பட்டி காரிமங்கலம் 9384829297
111 பட்டலஹள்ளி காரிமங்கலம் 9384829298
112 பைசுஹள்ளி காரிமங்கலம் 9384829299
113 எலுமிச்சனஹள்ளி காரிமங்கலம் 9384829300
114 முக்குளம் காரிமங்கலம் 9385242724
115 கம்பைநல்லூர் காரிமங்கலம் 9385242725
116 ஜக்குபட்டி காரிமங்கலம் 9385242726
117 பண்டாரஹள்ளி காரிமங்கலம் 9385242729
118 வகுரப்பம்பட்டி காரிமங்கலம் 9385242730
119 கெளவல்லி காரிமங்கலம் 9385242731
120 இருமத்தூர் காரிமங்கலம் 9385242732
121 ஈச்சம்பாடி காரிமங்கலம் 9385242733
122 ஹலேபுரம் பென்னாகரம் 7825841049
123 மஞ்சரஹள்ளி பென்னாகரம் 8925507387
124 தின்னபெல்லூர் பென்னாகரம் 7825841051
125 அஜ்ஜனஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841052
126 சுஞ்சல்நாதம் பென்னாகரம் 7825841053
127 கொடிஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841054
128 சிடுமனஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841055
129 ராமகொண்டஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841056
130 கெண்டேனஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841057
131 பெரும்பாளை பென்னாகரம் 7825841058
132 சின்னம்பள்ளி பென்னாகரம் 7825841059
133 களப்பம்பாடி பென்னாகரம் 7825841060
134 அரக்கசனஹள்ளி பென்னாகரம் 7825841061
135 பத்ரஹள்ளி பென்னாகரம் 8925507386
136 அஜ்ஜனஹள்ளி பென்னாகரம் 8925507387
137 மாதேஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242708
138 பென்னாகரம் பென்னாகரம் 9385242709
139 அஞ்சேஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242710
140 பருவதனஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242711
141 பேயல்மாரி பென்னாகரம் 9385242712
142 வடுவனஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242713
143 கூக்குட்டமரத்தஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242714
144 கூத்தப்பாடி பென்னாகரம் 9385242715
145 பாப்பாரப்பட்டி பென்னாகரம் 9385242716
146 மாதேஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242717
147 பனைக்குளம் பென்னாகரம் 9385242718
148 பிக்கிலி பென்னாகரம் 9385242719
149 ஓ.ஜி.ஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242720
150 பள்ளிப்பட்டி பென்னாகரம் 9385242721
151 தித்தியோப்பனஹள்ளி பென்னாகரம் 9385242722
152 பவளந்தூர் பென்னாகரம் 9385242723
153 எம்.வேலம்பட்டி அரூர் 7825841074
154 பொய்யாபட்டி அரூர் 7825841075
155 வேப்பம்பட்டி அரூர் 7825841076
156 மோபிரிப்பட்டி அரூர் 7825841077
157 அரூர் அரூர் 7825841078
158 சிட்லிங்கி அரூர் 7825841079
159 மருதிப்பட்டி அரூர் 7825841080
160 எம்.வெட்ரப்பட்டி அரூர் 8925507390
161 மதியம்பட்டி அரூர் 8925507391
162 டி.ஆண்டியூர் அரூர் 9384829313
163 கீரைப்பட்டி அரூர் 9384829314
164 எம்.தொப்பம்பட்டி அரூர் 9384829315
165 வேடகட்டமடுவு அரூர் 9384829316
166 தொட்டம்பட்டி அரூர் 9384829317
167 எஸ்.தாம்பட்டி அரூர் 9384829318
168 சந்தப்பட்டி அரூர் 9384829319
169 ஏலவாடை அரூர் 9384829320
170 ஆர்.கோபிநாதம்பட்டி அரூர் 9384829321
171 நாவலை அரூர் 9384829322
172 பறையப்பட்டி அரூர் 9385242755
173 கொங்கவேம்பு அரூர் 9385242756
174 ததரவலசை அரூர் 9385242757
175 பெரியபட்டி அரூர் 9385242758
176 அச்சல்வாதி அரூர் 9385242759
177 விரபநாயக்கன்பட்டி அரூர் 9385242760
178 சந்திராபுரம் அரூர் 9385242761
179 செல்லம்பட்டி அரூர் 9385242762
180 எல்லப்புடையாம்பட்டி அரூர் 9385242763
181 சாமண்டஹள்ளி அரூர் 9385242764
182 மாம்பட்டி அரூர் 9385242765
183 கிளானூர் அரூர் 9385242766
184 தாசிரஹள்ளி அரூர் 9385242767
185 போலயம்பள்ளி அரூர் 9385242768
186 கோட்டப்பட்டி அரூர் 9385242769
187 வேப்பநத்தம் அரூர் 9385242770
188 கே.வெட்ரப்பட்டி அரூர் 9385242771
189 கில்மோரப்பூர் அரூர் 9385242773
190 இட்டியம்பட்டி அரூர் 9385242774
191 வடுகபட்டி அரூர் 9385242775
192 செட்ரப்பட்டி அரூர் 9385242776
193 எச்.அக்ரகாரம் அரூர் 9385242805
194 நரிப்பள்ளி அரூர் 9385242806
195 பைரநாயக்கன்பட்டி அரூர் 9385242807
196 கடத்தூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841081
197 மணியம்பாடி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841082
198 கோபிசெட்டிபாளையம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841083
199 ஏ.பள்ளிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841084
200 பட்டுகோணம்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841085
201 பொம்மிடி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841086
202 கொளகம்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841087
203 ஜம்மனஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841088
204 ராமியனஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841089
205 குருபரஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841090
206 கொக்கராபட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 7825841091
207 எஸ்.அம்மாபாளையம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 8925507392
208 மொட்டங்குறிச்சி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 8925507393
209 போசிநாயக்கனஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 8925507398
210 சின்னக்குப்பம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9384829323
211 பி.மல்லாபுரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9384829324
212 இருளப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9384829325
213 சிந்தல்பாடி (I/C) பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9384829326
214 எச்.புதுப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9384829327
215 லிங்கநாயக்கனஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242778
216 தலநத்தம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242779
217 பைரநாதம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242780
218 ரெகடஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242781
219 மஞ்சவாடி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242782
220 மெனசி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242783
221 ஆலாபுரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242784
222 நாரணபுரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242785
223 வெங்கடசமுத்திரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242787
224 பசுவபுரம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242788
225 பெத்தாத்தம்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242790
226 பாரியாபட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242791
227 தென்கரைக்கோட்டை பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242792
228 பி.பள்ளிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242793
229 சிங்கிரிஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242708
230 வச்சாத்தி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242795
231 புத்திரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242796
232 கேதுரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242797
233 சித்திரி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242798
234 அதிகாரப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242799
235 மோளியனூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242800
236 கெரேகோடஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242801
237 நல்லகுத்தலஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242802
238 யூனிசெனஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242803
239 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242804
240 சுங்கரஹள்ளி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 9385242808