மூடு

தமிழ்நாடு தடைச் சட்டம், 1937ன் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு விதிகளின் கீழ் பல்வேறு உரிமங்கள் வழங்குவது தொடர்பான தகவல்களும் படிவங்களும் கீழே வழங்கப்பட்டுள்ளன.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 08/06/2023

DL2,RL2,NDRC Form Click Here