மூடு

பள்ளிக்கல்வித்துறை

                                                                                                                தமிழ்நாடுஅரசு
                                                                                                            பள்ளிக்கல்வித்துறை
                                                                                                              தருமபுரிமாவட்டம்
பள்ளிக்கல்வித்துறையின் மூலம் மாணவர்களின் கல்வி வளர்ச்சிக்காக செயல்படுத்தப்படும் விலையில்லா நலத்திட்டங்கள் விவரம்.
1. விலையில்லா பாடநூல்கள்
2. விலையில்லா பாடக்குறிப்பேடுகள்
3. விலையில்லா மிதிவண்டி
4. விலையில்லா புவியியல் வரைப்படம்
5. விலையில்லா புத்தகப்பை
6. விலையில்லா சீருடைகள்
7. விலையில்லா காலணிகள் மற்றும் காலேந்திகள்
8. விலையில்லா காலுறைகள்
9. விலையில்லா வண்ணப் பென்சில்கள்
10. விலையில்லா கிரையான்கள்
11. விலையில்லா கணிதஉபகரணப்பெட்டி
12. விலையில்லா மழைக்கோட்டு
13. விலையில்லா ஆங்கில்பூட்ஸ்
14. விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள்
15. மதிய உணவு திட்டம்
16. விலையில்லா மடிக்கணினி
17. விபத்தில் இறந்த தாய் தந்தையர் மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை
18. இடைநிற்றலை தவிர்க்கசிறப்பு ஊக்கத்தொகை வழங்கும்திட்டம்
19. விலையில்லா பேருந்து பயணஅட்டை

1.விலையில்லாபாடநூல்கள் :
1. விலையில்லா பாடநூல்கள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசு உதவி பெறும் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல் 12 ஆம்வகுப்புவரைபயின்ற188577மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா பாட நூல்கள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023 ஆம்கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவி பெறும் துவக்க /நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12 ஆம்வகுப்பு வரைபயிலும்172083 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.
book

2. விலையில்லாபாடக்குறிப்பேடுகள் :
1. விலையில்லா பாடக்குறிப்பேடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசு உதவிபெறும் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 156220 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா பாடக்குறிப்பேடுகள் வழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023 ஆம்கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் ஊராட்சி ஒன்றியதுவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல் 10ஆம்வகுப்பு வரைபயிலும் 141346 மாணவ / மாணவியர்கள்பயனடைந்துள்ளனர்.
notebook

3. விலையில்லா மிதிவண்டிகள் :
1. விலையில்லாமிதிவண்டிகள் வழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டில் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 11 ஆம் வகுப்பு பயின்ற 15636 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் 11 ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு மிதிவண்டிகள் பெற்று  வழங்கப்படவில்லை.
cycle

4. விலையில்லா புவியியல்  வரைபடம் :
1. விலையில்லா  புவியியல் வரைபடம்  வழங்கும்  திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம்  கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர்/ மேல்நிலை பள்ளிகளில் 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு (புதியசேர்க்கைமட்டும்) வரை பயின்ற 19721 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா புவியியல் வரைபடம் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு புவியியல் வரைபடம் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லாபுவியியல் வரைபடம் தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

5. விலையில்லா புத்தகப்பைகள் :
1. விலையில்லா புத்தகப்பைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் புத்தகப்பைகள் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லா புத்தகப்பைகள் தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

2. விலையில்லா புத்தகப்பைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரைபயிலும் 188577 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

6. விலையில்லா சீருடைகள் :
1. விலையில்லா சீருடைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை/உயல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 120468 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா சீருடைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை/உயர்நிலை/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரைபயிலும் 106954 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.
uniform

7. விலையில்லா காலணிகள் மற்றும் காலேந்திகள் :
1. விலையில்லா காலணிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 85343 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா காலணிகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர்/மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 81005 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

8. விலையில்லா காலுறைகள் :
1. விலையில்லா காலுறைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 85343 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா காலுறைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 10 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 81005 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

9. விலையில்லா வண்ணப்பென்சில் :
1. விலையில்லா வண்ணப்பென்சில் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 3 முதல் 5 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 43737 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா வண்ணப்பென்சில் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு வண்ணப்பென்சில் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லா வண்ணப்பென்சில் தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

10. விலையில்லா கிரையான் :
1. விலையில்லா கிரையான் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 2 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 26740 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா கிரையான் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு கிரையான் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லா கிரையான் தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

11. விலையில்லா கணித உபகரணப் பெட்டி :
1. விலையில்லா கணித உபகரணப் பெட்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் /நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல்10ஆம் வகுப்பு (புதியசேர்க்கைமட்டும்) வரை பயின்ற 18221 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா கணித உபகரணப் பெட்டி வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு கணித உபகரணப் பெட்டி மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லா கணித உபகரணப் பெட்டி தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

12. விலையில்லா மழைக்கோட்டு :
1. விலையில்லா மழைக்கோட்டு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 1321 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா மழைக்கோட்டு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 1321 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

13. விலையில்லா ஆங்கிள்பூட்ஸ் :
1. விலையில்லா ஆங்கில் பூட்ஸ் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற 1321 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

2. விலையில்லா ஆங்கில் பூட்ஸ் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 1321 மாணவ / மாணவியர்கள் பயனடைந்துள்ளனர்.

14. விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் : 
1. விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டிற்கு கம்பளிச்சட்டைகள் மாணவ / மாணவியர்களுக்கு வழங்க, விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் தருமபுரி மாவட்ட விநியோகமையத்திற்கு வரப்பெறவில்லை.

2. விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் வழங்கும் திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசுஉதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல் 8 ஆம்வகுப்புவரைபயிலும்1321மாணவ / மாணவியர்கள்பயனடைந்துள்ளனர்.

15. மதிய உணவு வழங்கும் திட்டம் :
1. மதிய உணவுவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசுஉதவிபெறும்ஊராட்சிஒன்றியதுவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல்8ஆம்வகுப்புவரைபயின்ற120468மாணவ / மாணவியர்கள்பயனடைந்துள்ளனர்.

2. மதிய உணவு வழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசுஉதவிபெறும்துவக்க /நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 1 முதல்8ஆம்வகுப்புவரைபயிலும்106954மாணவ / மாணவியர்கள்பயனடைந்துள்ளனர்.

16.விலையில்லா மடிக்கணினி:
1. விலையில்லாமடிக்கணினிவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டிற்குமடிக்கணினிமாணவ / மாணவியர்களுக்குவழங்க, விலையில்லாமடிக்கணினிதருமபுரிமாவட்டவிநியோகமையத்திற்குவரப்பெறவில்லை.

2. விலையில்லாமடிக்கணினிவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023ஆம்கல்வியாண்டிற்குமடிக்கணினிமாணவ / மாணவியர்களுக்குவழங்க, விலையில்லாமடிக்கணினிதருமபுரிமாவட்டவிநியோகமையத்திற்குவரப்பெறவில்லை.

17. விபத்தில் இறந்த தாய் தந்தையர் மாணவர்களுக்கானஉதவித்தொகை :
1. விபத்தில் இறந்த தாய் தந்தையர் மாணவர்களுக்கானஉதவித்தொகைவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசுஉதவிபெறும்ஊராட்சிஒன்றியதுவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்எவரும்பயனடையவில்லை.

2. விபத்தில் இறந்த தாய் தந்தையர் மாணவர்களுக்கானஉதவித்தொகைவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023 ஆம்கல்வியாண்டில்அரசு / அரசுஉதவிபெறும்துவக்க /நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில்2 மாணவ / மாணவியர்கள்மட்டும்பயனடைந்துள்ளனர்.

18. இடைநிற்றலைதவிர்க்க சிறப்பு ஊக்கத்தொகைவழங்கும் திட்டம் : 
1. இடைநிற்றலைதவிர்க்கசிறப்புஊக்கத்தொகைவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில்அரசுஉயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 10முதல்12ஆம்வகுப்புவரை பயின்ற47819மாணவ / மாணவியர்களில்12ஆம்வகுப்புமுடித்தவுடன்சிறப்பு ஊக்கத்தொகைபெற்றுபயனடைந்துள்ளனர்.

2இடைநிற்றலைதவிர்க்கசிறப்புஊக்கத்தொகைவழங்கும்திட்டத்தின்கீழ் 2022-2023ஆம் கல்வியாண்டில்அரசுஉயர் / மேல்நிலைப்பள்ளிகளில் 10முதல்12ஆம்வகுப்புவரை பயிலும்46133மாணவ / மாணவியர்களில்12ஆம்வகுப்புமுடித்தவுடன்சிறப்பு ஊக்கத்தொகைபெறஉள்ளனர்.

19. விலையில்லா பேருந்து பயணஅட்டை :
1. விலையில்லா பேருந்து பயணஅட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2021-2022 ஆம் கல்வியாண்டில் 1  முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயின்ற மாணவ / மாணவியர்களுக்கு விலையில்லா பேருந்து பயணஅட்டைகள் பெற்றுவழங்கப்படவில்லை.

2. விலையில்லா பேருந்து பயணஅட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் 2022-2023 ஆம் கல்வியாண்டில் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு / அரசு உதவிபெறும் / துவக்க / நடுநிலை / உயர் / மேல்நிலை/ மெட்ரிக்/ சுயநிதிபள்ளிகளில் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் 22470 மாணவ / மாணவியர்கள் விண்ணப்பத்தினை பூர்த்தி செய்து தருமபுரி மாவட்ட போக்குவரத்துக்கழகமண்டல அலுவலகத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் மூலம் மாணவர்களின் கல்விவளர்ச்சிக்காக செயல்படுத்தப்படும் விலையில்லா நலத்திட்டங்கள் விவரம்.
வ எண் வருடம் நலத்திட்டங்கள்விவரம் மாணவ / மாணவியர் எண்ணிக்கை
1 2021-2022 விலையில்லா பாடநூல்கள் 188577
2 2022-2023 விலையில்லா பாடநூல்கள் 172083
3 2021-2022 விலையில்லா பாடக்குறிப்பேடுகள் 156220
4 2022-2023 விலையில்லா பாடக்குறிப்பேடுகள் 141346
5 2021-2022 விலையில்லா மிதிவண்டி 17491
6 2022-2023 விலையில்லா மிதிவண்டி 0
7 2021-2022 விலையில்லா புவியியல்வரைப்படம் 19721
8 2022-2023 விலையில்லா புவியியல்வரைப்படம் 0
9 2021-2022 விலையில்லா புத்தகப்பை 0
10 2022-2023 விலையில்லா புத்தகப்பை 188577
11 2021-2022 விலையில்லா சீருடைகள் 120468
12 2022-2023 விலையில்லா சீருடைகள் 106954
13 2021-2022 விலையில்லா காலணிகள் மற்றும் காலேந்திகள் 85343
14 2022-2023 விலையில்லா காலணிகள் மற்றும் காலேந்திகள் 81005
15 2021-2022 விலையில்லா காலுறைகள் 85343
16 2022-2023 விலையில்லா காலுறைகள் 81005
17 2021-2022 விலையில்லா வண்ணப்பென்சில்கள் 43737
18 2022-2023 விலையில்லா வண்ணப்பென்சில்கள் 0
19 2021-2022 விலையில்லா கிரையான்கள் 26740
20 2022-2023 விலையில்லா கிரையான்கள் 0
21 2021-2022 விலையில்லா கணித உபகரணப்பெட்டி 18221
22 2022-2023 விலையில்லா கணித உபகரணப்பெட்டி 0
23 2021-2022 விலையில்லா மழைக்கோட்டு 1321
24 2022-2023 விலையில்லா மழைக்கோட்டு 1321
25 2021-2022 விலையில்லா ஆங்கில் பூட்ஸ் 1321
26 2022-2023 விலையில்லா ஆங்கில் பூட்ஸ் 1321
27 2021-2022 விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் 0
28 2022-2023 விலையில்லா கம்பளிச்சட்டைகள் 1321