மூடு

கிராம ஊராட்சிகள்

தர்மபுரி மாவட்டமானது 8 வட்டங்களாகவும் 251 கிராம ஊராட்சிகளாகவும் பிரிக்க பட்டுள்ளது

தர்மபுரி

 1. அதகப்பாடி
 2. அக்கமனஅள்ளி
 3. ஆண்டிஅள்ளி
 4. அ.கொல்லஅள்ளி
 5. அளேதருமபுரி
 6. கடகத்தூர்
 7. கொண்டம்பட்டி
 8. கொண்டகரஅள்ளி
 9. கோணங்கிநாய்க்கன அள்ளி
 10. கோடுஅள்ளி
 11. கிருஷ்ணாபுரம்
 12. குப்பூர்
 13. இலக்கியம்பட்டி
 14. மூக்கனூர்
 15. நாய்க்கனஅள்ளி
 16. கே.நடுஅள்ளி
 17. நல்லசேனஅள்ளி
 18. நூலஅள்ளி
 19. புழுதிக்கரை
 20. செம்மாண்டகுப்பம்
 21. செட்டிக்கரை
 22. சோகத்தூர்
 23. திப்பிரெட்டிஅள்ளி
 24. உங்குரானஅள்ளி
 25. வெள்ளாளப்பட்டி
 26. வெள்ளோலை
 27. வி.முத்தம்பட்டி
 28. முக்கல்நாய்க்கன்பட்டி

பாலக்கோடு

 1. அ.மல்லாபுரம்
 2. அத்திமுட்லு
 3. பெலமாரனஅள்ளி
 4. பேளாரஅள்ளி
 5. பூகானஅள்ளி
 6. பேவுஅள்ளி
 7. சிக்கமாரண்டஅள்ளி
 8. சிக்கதேரனபெட்டம்
 9. தண்டுகாரனஅள்ளி
 10. எர்ரனஅள்ளி
 11. கும்மனூர்
 12. கொலசனஅள்ளி
 13. குட்லானஅள்ளி
 14. கணபதி
 15. கெண்டேனஅள்ளி
 16. ஜெர்த்தலாவு
 17. கொரவாண்டஅள்ளி
 18. கம்மாளப்பட்டி
 19. கரகதஅள்ளி
 20. காட்டம்பட்டி
 21. எம்.செட்டிஅள்ளி
 22. மோதுகுலஅள்ளி
 23. நல்லூர்
 24. பஞ்சப்பள்ளி
 25. பி.செட்டிஅள்ளி
 26. புலிக்கரை
 27. பாடி
 28. சூடனூர்
 29. சாமனூர்
 30. பி.கொல்லஅள்ளி
 31. செல்லியம்பட்டி
 32. செக்கோடி

பென்னாகரம்

 1. ஆச்சார அள்ளி
 2. அஞ்சே அள்ளி
 3. அரசாகசனஹள்ளி
 4. பிளியனூர்
 5. சின்னம்பள்ளி
 6. கிட்டனஹள்ளி
 7. கலப்பம்பாடி
 8. கூத்தப்பாடி
 9. கூக்குட்டமருதஅள்ளி
 10. மஞ்சநாய்கனஅள்ளி
 11. மாதே அள்ளி
 12. மாங்கரை
 13. ஒன்னப்ப கவுண்டனஅள்ளி
 14. பள்ளிப்படடி
 15. பனைக்குளம்
 16. பருவதன அள்ளி
 17. பிக்கிளி
 18. சத்தியநாதபுரம்
 19. செங்கனூர்
 20. தித்தியோப்பனஅள்ளி
 21. வட்டுவனஅள்ளி
 22. வேலம்பட்டி
 23. வேப்பிலைஅள்ளி

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி

 1. அதிகாரப்பட்டி
 2. ஆலாபுரம்
 3. பையரநத்தம்
 4. பொம்மிடி
 5. போதக்காடு
 6. பூதநத்தம்
 7. இருளப்பட்டி
 8. மெணசி
 9. மஞ்சவாடி
 10. மோளையானூர்
 11. மூக்காரெட்டிப்பட்டி
 12. அ.பள்ளிப்பட்டி
 13. பி.பள்ளிப்பட்டி
 14. பாப்பம்பாடி
 15. பட்டுகோணாம்பட்டி
 16. புதுப்பட்டி
 17. கவுண்டம்பட்டி
 18. வெங்கடசமுத்திரம்
 19. சித்தேரி

நல்லம்பள்ளி

 1. அதியமான் கோட்டை
 2. பாலஜங்கமனஅள்ளி
 3. பண்டஅள்ளி
 4. பேடரஅள்ளி
 5. பொம்மசமுத்திரம்
 6. பூதனஹள்ளி
 7. தளவாய்அள்ளி
 8. தின்னஅள்ளி
 9. டொக்குபோதனஹள்ளி
 10. எச்சனஅள்ளி
 11. ஏலகிரி
 12. எர்ரபையனஅள்ளி
 13. இண்டூர்
 14. ஏ.ஜெட்டிஅள்ளி
 15. கம்மம்பட்டி
 16. கோணங்கிஅள்ளி
 17. இலளிகம்
 18. மாதேமங்கலம்
 19. மானியதஅள்ளி
 20. மிட்டாரெட்டிஅள்ளி
 21. நாகர்கூடல்
 22. நல்லம்பள்ளி
 23. நார்த்தம்பட்டி
 24. பாகலஅள்ளி
 25. பாலவாடி
 26. பாளையம்புதூர்
 27. பங்குநத்தம்
 28. சாமிசெட்டிப்பட்டி
 29. சிவாடி
 30. சோமேனஅள்ளி
 31. தடங்கம்
 32. தொப்பூர்

அரூர்

 1. அச்சல்வாடி
 2. அக்ரஹாரம்
 3. பையர்நாய்க்கன்பட்டி
 4. சின்னாங்குப்பம்
 5. தொட்டம்பட்டி
 6. எல்லபுடையாம்பட்டி
 7. கோபிநாதம்பட்டி
 8. ஜம்மனஹள்ளி
 9. கோபாலபுரம்
 10. கொளகம்பட்டி
 11. கீரைப்பட்டி
 12. கொக்கராப்பட்டி
 13. கே.வேட்ரப்பட்டி
 14. கோட்டப்பட்டி
 15. கொங்கவேம்பு
 16. கீழ்மொரப்பூர்
 17. மோபிரிப்பட்டி
 18. மாம்பட்டி
 19. மருதிப்பட்டி
 20. மத்தியம்பட்டி
 21. நரிப்பள்ளி
 22. பே.தாதம்பட்டி
 23. பறையப்பட்டிபுதூர்
 24. பெரியப்பட்டி
 25. பொன்னேரி
 26. செட்ரப்பட்டி
 27. சிட்லிங்
 28. செல்லம்பட்டி
 29. தீர்த்தமலை
 30. வடுகப்பட்டி
 31. எம்.வெளாம்பட்டி
 32. வீரப்பநாய்க்கன்பட்டி
 33. வேப்பம்பட்டி
 34. வேடகட்டமடுவு

காரிமங்கலம்

 1. அடிலம்
 2. பொம்மஅள்ளி
 3. பைசுஅள்ளி
 4. காளப்பனஅள்ளி
 5. மொட்டலூர்
 6. பந்தாரஅள்ளி
 7. எலுமிச்சனஅள்ளி
 8. முருக்கம்பட்டி
 9. பூமண்டஹள்ளி
 10. திண்டல்
 11. எர்ரசீகலஅள்ளி
 12. இண்டமங்கலம்
 13. கேத்தனஅள்ளி
 14. மகேந்திரமங்கலம்
 15. முக்குளம்
 16. புலிக்கல்
 17. பேகாரஅள்ளி
 18. ஜிட்டாண்ட அள்ளி
 19. கெரகோடஅள்ளி
 20. கும்பாரஅள்ளி
 21. மல்லிக்குட்டை
 22. பெரியாம்பட்டி
 23. தும்பலஅள்ளி
 24. அண்ணாமலை அள்ளி
 25. பிக்கனஅள்ளி
 26. கெண்டிகான அள்ளி
 27. அனுமந்தபுரம்
 28. ஜக்கசமுத்திரம்
 29. கோவிலூர்
 30. நாகனம்பட்டி

மொரப்பூர்

 1. பன்னிகுளம்
 2. தாசிரஅள்ளி
 3. K. ஈச்சம்பாடி
 4. கோபிநாதம்பட்டி
 5. இருமத்தூர்
 6. ஜக்குப்பட்டி
 7. கதிர்நாயக்கனஅள்ளி
 8. கெலவள்ளி
 9. கொசப்பட்டி
 10. கொங்கராபட்டி
 11. கெரகோடஅள்ளி
 12. மொரப்பூர்
 13. நவலை
 14. போளையம்பள்ளி
 15. இராணி மூக்கனுhர்
 16. சாமண்டஅள்ளி
 17. தொப்பம்பட்டி
 18. வகுரப்பம்பட்டி

கடத்தூர்

 1. பசுவாபுரம்
 2. புட்டிரெட்டிபட்டி
 3. சிந்தல்பாடி
 4. கோபிசெட்டிபாளையம்
 5. குருபரஹள்ளி
 6. ஒஸஹள்ளி
 7. கர்த்தானுர்
 8. கெத்துரெட்டிபட்டி
 9. லிங்கநாய்கன்ஹள்ளி
 10. மணியம்பாடி
 11. மொட்டங்குறிச்சி
 12. மாடத்தஹள்ளி
 13. நல்லகூடலஹள்ளி
 14. ஒப்பிலினைக்கனஹள்ளி
 15. ராமியனஹள்ளி
 16. ரேகடஹள்ளி
 17. சில்லாரஹள்ளி
 18. சுங்காரஹள்ளி
 19. சாந்தப்பட்டி
 20. தாளநத்தம்
 21. தாதனூர்
 22. தென்கரைக்கோட்டை
 23. வகுத்துப்பட்டி
 24. வெங்கடத்தரஹள்ளி
 25. புளியம்பட்டி

ஏரியூர்

 1. அஜ்ஜனஹள்ளி
 2. பத்ரஹள்ளி
 3. தொன்னகுட்டஹள்ளி
 4. கெண்டையானஹள்ளி
 5. கொடிஹள்ளி
 6. மஞ்சாரஹள்ளி
 7. பெரும்பாலை
 8. ராம்கொண்டஹல்லி
 9. சுஞ்சல்நத்தம்
 10. நாகமரை