மூடு

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம்

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2024 (படிவம் 9, 10, 11, 11A, 11B)
வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி தேதி முதல் படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 57 – பாலக்கோடு 27-10-2023 to 31-10-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
01-11-2023 to 10-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
11-11-2023 to 20-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
21-11-2023 to 23-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
24-11-2023 to 28-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
29-11-2023 to 04-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
05-12-2023 to 06-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
07-12-2023 to 13-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
14-12-2023 to 20-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
2 58 – பென்னாகரம் 27-10-2023 to 31-10-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
01-11-2023 to 10-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
11-11-2023 to 20-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
21-11-2023 to 23-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
24-11-2023 to 28-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
29-11-2023 to 04-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
05-12-2023 to 06-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
07-12-2023 to 13-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
14-12-2023 to 20-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
3 59 – தர்மபுரி 27-10-2023 to 31-10-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
01-11-2023 to 10-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
11-11-2023 to 20-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
21-11-2023 to 23-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
24-11-2023 to 28-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
29-11-2023 to 04-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
05-12-2023 to 06-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
07-12-2023 to 13-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
14-12-2023 to 20-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
4 60 – பாப்பிரெட்டிபட்டி 27-10-2023 to 31-10-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
01-11-2023 to 10-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
11-11-2023 to 20-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
21-11-2023 to 23-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
24-11-2023 to 28-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
29-11-2023 to 04-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
05-12-2023 to 06-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
07-12-2023 to 13-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
14-12-2023 to 20-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
5 61 – அரூர் (எஸ்சி) 27-10-2023 to 31-10-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
01-11-2023 to 10-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
11-11-2023 to 20-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
21-11-2023 to 23-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
24-11-2023 to 28-11-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
29-11-2023 to 04-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
05-12-2023 to 06-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
07-12-2023 to 13-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
14-12-2023 to 20-12-2023 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2023 (படிவம் 9, 10, 11, 11A, 11B as on 08.12.2022)
வ.எண் சட்டமன்றத் தொகுதி படிவம் 9 படிவம் 10 படிவம் 11 படிவம் 11A படிவம் 11B
1 57 – பாலக்கோடு பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
2 58 – பென்னாகரம் பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
3 59 – தர்மபுரி பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
4 60 – பாப்பிரெட்டிபட்டி பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
5 61 – அரூர் (எஸ்சி) பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2023 (சேர்த்தல், நீக்குதல் & திருத்தங்கள் பட்டியல்)
Month Addition Deletion Modification
நவம்பர் – 2022 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட
டிசம்பர் – 2022 பார்வையிட பார்வையிட பார்வையிட