மூடு

நிலஅளவை

நிலஅளவை ஆவணங்கள் கணினிமயமாக்குதல் :

“அ” பதிவேடு மற்றும் சிட்டா :

 1. தர்மபுரி மாவட்ட மொத்த கிராமங்கள் : 470
 2. தமிழ்நிலம் மென்பொருள் கணினிமயமாக்கப்பட்டது

“அ” பதிவேடு மற்றும் சிட்டா இணையவழியில் இணைக்கப்பட்டது :

 1. நத்தம் அடங்கல் மற்றும் சிட்டா
 2. மொத்த ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை : 4,64,898
 3. இதுவரை கணினிமயமாக்கப்பட்டது : 4,64,898
 4. இணையவழியில் உள்ளது : 6 Taluks
 5. மீதியுள்ளது பென்னாகரம் வட்டம் : 1 Taluk
 6. இம்மாவட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வட்டம் : அரூர்

நகரப்புற நிலஅளவை ஆவணங்கள் :

 1. மொத்த ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை : 23,800
 2. இதுவரை கணினிமயமாக்கப்பட்டது : 23,800
 3. நகர நிலவரித் திட்டப் பணி முன்னேற்றத்தில் உள்ளது

புலப்படம் கணினிமயமாக்குதல்

 1. மாவட்டத்திலுள்ள மொத்த புலப்படங்கள் : 1,42,571
 2. இதுவரை கணினிமயமாக்கப்பட்டது : 1,42,476
 3. மீதியுள்ளவை : 95

ஆன்டெனா உள்ள இடங்கள் : பென்னாகரம் வட்ட அலுவலகம் , அரூர் வட்ட அலுவலகம்.