மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் அதிகாரியின் பெயர் ஆரம்பம் முடிவு
15 S.P.கார்த்திகா இ.ஆ.ப 30/10/2020 தற்போதைய ஆட்சியர்
14 சு. மலர்விழி இ.ஆ.ப 26/02/2018 29/10/2020
13 கே.விவேகானந்தன் இ.ஆ.ப 13/08/2017 25/02/2018
12 அ.சங்கர்  M.Sc. (பொ) 03/07/2017 12/08/2017
11 கே.விவேகானந்தன் இ.ஆ.ப 07/07/2013 02/07/2017
10 R. லில்லி இ.ஆ.ப 08/06/2011 07/07/2013
9 சு. கணேஷ் (பொ) 03/06/2011 08/06/2011
8 Dr. R. அனந்தகுமார் இ.ஆ.ப 01/10/2010 03/06/2011
7 பெ. அமுதா  இ.ஆ.ப 07/11/2007 01/10/2010
6 R. நாகராஜன் (பொ) 20/10/2007 07/11/2007
5 பங்கஜ் குமார் பன்சல் இ.ஆ.ப 08/09/2006 20/10/2007
4 மா. சந்திரசேகரன் இ.ஆ.ப 23/10/2005 08/09/2006
3 சுதீப் ஜெயின்  இ.ஆ.ப 21/02/2005 23/10/2005
2 ஆசிஷ் வச்சானி  இ.ஆ.ப 02/06/2004 21/02/2005
1 மு.அ.சித்திக்  இ.ஆ.ப 15/06/2002 02/06/2004