மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 7
வருவாய் உள்வட்டங்கள் 23
வருவாய் கிராமங்கள் 470
வருவாய் கோட்டங்கள்(2) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர்
1 தர்மபுரி
2 அரூர்
வருவாய் வட்டங்கள் (7) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர்
1 தர்மபுரி தர்மபுரி
2 தர்மபுரி நல்லம்பள்ளி
3 தர்மபுரி பாலக்கோடு
4 தர்மபுரி காரிமங்கலம்
5 தர்மபுரி பென்னாகரம்
6 அரூர் அரூர்
7 அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
வருவாய் உள்வட்டங்கள் (23) :
வ.எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர் வருவாய் உள்வட்டங்கள் பெயர்
1 தர்மபுரி தர்மபுரி
2 தர்மபுரி கிருஷ்ணாபுரம்
3  நல்லம்பள்ளி நல்லம்பள்ளி
4 நல்லம்பள்ளி இண்டூர்
5 நல்லம்பள்ளி பாளையம்
6 பாலக்கோடு பாலக்கோடு
7 பாலக்கோடு புலிக்கரை
8 பாலக்கோடு மாரண்டஹள்ளி
9 பாலக்கோடு வெள்ளிச்சந்தை
10 காரிமங்கலம் காரிமங்கலம்
11 காரிமங்கலம் கம்பைநல்லூர்
12 காரிமங்கலம் பெரியானஹள்ளி
13 பென்னாகரம் பென்னாகரம்
14 பென்னாகரம் பெரும்பாலை
15 பென்னாகரம் பாப்பாரப்பட்டி
16 பென்னாகரம் சுஞ்சல்நத்தம்
17 அரூர் அரூர்
18 அரூர் தீர்த்தமலை
19 அரூர் மொரப்பூர்
20 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
21 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தென்கரைக்கோட்டை
22 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கடத்தூர்
23 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி
வருவாய் தீர்வு கிராமங்கள் : (479)
வ.எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர் வருவாய் தீர்வு கிராமங்கள் பெயர்
1 தர்மபுரி அதகப்பாடி
2 தர்மபுரி பாப்பிநாய்க்கன்ஹள்ளி

3  தர்மபுரி கடகத்தூர்
4  தர்மபுரி கே. நடுஹள்ளி
5  தர்மபுரி ஏ.ரெட்டிஹள்ளி
6 தர்மபுரி வெ.க.பாளையம்
7 தர்மபுரி விருப்பாட்சிபுரம்

8 தர்மபுரி அன்னசாகரம்

9 தர்மபுரி செட்டிகரை
10  தர்மபுரி ஹளேயதருமபுரி

11 தர்மபுரி நல்லனாஹள்ளி

12 தர்மபுரி கோணங்கிநாய்க்கனஹள்ளி

13 தர்மபுரி குப்பூர்

14 தர்மபுரி வெள்ளாளப்பட்டி

15 தர்மபுரி ஆண்டிஹள்ளி

16 தர்மபுரி கிருஷ்ணாபுரம்

17 தர்மபுரி புளுதிகரை

18 தர்மபுரி கொண்டம்பட்டி

19 தர்மபுரி மூக்கனூர்

20 தர்மபுரி அக்கமனஹள்ளி

21 தர்மபுரி நாய்க்கனஹள்ளி

22 தர்மபுரி வெள்ளோலை

23 தர்மபுரி உங்குரான்ஹள்ளி

24 தர்மபுரி முக்கல்நாய்க்கனஹள்ளி

25 தர்மபுரி மிட்டாநூலஹள்ளி

26  தர்மபுரி நூலாள்ளி ரெட்டிஹள்ளி

27  தர்மபுரி வத்தல்மலை
28  தர்மபுரி வேப்பிலைமுத்தம்பட்டி

29 தர்மபுரி கொண்டகரஹள்ளி

30 தர்மபுரி திப்பிரெட்டிஹள்ளி

31 தர்மபுரி குக்கல்மலை

32 தர்மபுரி செம்மாண்டகுப்பம்

33  தர்மபுரி கோடுஹள்ளி

34 அரூர் எட்டிப்பட்டி

35 அரூர் கெட்டுப்பட்டி

36  அரூர் சாமண்ட ஹள்ளி

37  அரூர் பாளையம்

38  அரூர் எலவடை
39 அரூர் நவலை

40 அரூர் சின்னாக்கவுண்டன்பட்டி

41 அரூர் போளையம்பள்ளி

42 அரூர் கோபிநாதம்பட்டி

43  அரூர் வேப்பசென்னம்பட்டி

44 அரூர் ஆண்டிப்பட்டி

45 அரூர் தொப்பம்பட்டி

46 அரூர் கொசப்பட்டி

47 அரூர் வேங்கியாம்பட்டி

48 அரூர் நயினாகவுண்டன்பட்டி

49 அரூர் ஓபிளிநாய்க்கன்பட்டி

50 அரூர் சென்னம்பட்டி

51 அரூர் கொண்டயம்பட்டி

52 அரூர் குரும்பப்பட்டி

53 அரூர் போடிநாயக்கன்பட்டி

54 அரூர் ரெட்டிப்பட்டி

55 அரூர் தாசிரி ஹள்ளி

56 அரூர் ஆவலம்பட்டி

57 அரூர் நடுப்பட்டி

58 அரூர் மொரப்பூர்

59  அரூர் ராசலம்பட்டி

60  அரூர் பனமரத்துப்பட்டி

61  அரூர் அப்பியாம்பட்டி

62 அரூர் மொரசப்பட்டி

63 அரூர் மூக்கனுர்பட்டி

64 அரூர் சந்தப்பட்டி

65 அரூர் சூரப்பட்டி

66  அரூர் வணக்கம்பாடி
67 அரூர் கோட்டாரப்பட்டி

68 அரூர் காட்டூர்

69 அரூர் நாச்சனாம்பட்டி

70 அரூர் செட்ரப்பட்டி

71 அரூர் சுண்டாங்கிபட்டி

72 அரூர் தம்பிசெட்டிபட்டி

73 அரூர் வேட்ரப்பட்டி

74 அரூர் மொட்டையம்பட்டி

75 அரூர் கல்லடிப்பட்டி

76 அரூர் பள்ளிப்பட்டி

77 அரூர் குட்டப்பட்டி

78 அரூர் சிங்கிரிப்பட்டி

79 அரூர் வேளம்பட்டி

80 அரூர் மருதிப்பட்டி

81 அரூர் மேட்டுவலசை

82 அரூர் மூங்கில்பட்டி

83 அரூர் வேளம்பட்டி

84 அரூர் தண்டேகுப்பம்

85 அரூர் தொட்டம்பட்டி

86 அரூர் பச்சனாம்பட்டி

87 அரூர் மேட்டுப்பட்டி

88 அரூர் வர்ணதீர்த்தம்

89 அரூர் மோபிரிப்பட்டி

90 அரூர் சோரியம்பட்டி

91 அரூர் தாதம்பட்டி

92 அரூர் அக்ரஹாரம்

93 அரூர் நெருப்பாண்டகுப்பம்

94 அரூர் தூரணம்பட்டி

95 அரூர் மாவேரிப்பட்டி

96 அரூர் வடுகப்பட்டி

97 அரூர் தாமரகோளியம்பட்டி

98 அரூர் கீழ்மொரப்பூர்

99 அரூர் திப்பம்பட்டி

100 அரூர் தாமலேரிப்பட்டி

101 அரூர் பறையப்பட்டி

102 அரூர் குரும்பப்பட்டி

103 அரூர் கணபதிப்பட்டி

104 அரூர் கருத்தம்பட்டி

105 அரூர் மத்தியம்பட்டி

106 அரூர் ஈச்சம்பாடி

107 அரூர் குரும்பப்பட்டி

108 அரூர் குட்டிப்பட்டி

109 அரூர் கொடமாண்டபட்டி

110 அரூர் வேப்பநத்தம்

111 அரூர் செல்லம்பட்டி

112 அரூர் சிக்கம்பட்டி

113 அரூர் காவாய்ப்பட்டி

114 அரூர் அரூர்
115 அரூர் லிங்காபுரம்

116 அரூர் நாச்சனாம்பட்டி

117 அரூர் கல்லடிப்பட்டி

118 அரூர் அச்சல்வாடி

119 அரூர் குடுமியாம்பட்டி

120 அரூர் கீரைப்பட்டி

121 அரூர் வெளிமதுரை

122 அரூர் தாதரவலசை

123 அரூர் சாமநத்தம்

124 அரூர் புதுர்

125 அரூர் கிளாப்பாறை

126 அரூர் எல்லப்புடையாம்பட்டி

127 அரூர் தாதம்பட்டி

128 அரூர் கமலம்பட்டி

129 அரூர் மாவேரிப்பட்டி

130 அரூர் கோணம்பட்டி

131 அரூர் வேங்கியாம்பட்டி

132 அரூர் ஜங்கலவாடி

133 அரூர் வாலெடுப்பு

134 அரூர் கீழானூர்

135 அரூர் கொத்தனாம்பட்டி

136 அரூர் மேலானூர்

137 அரூர் கொண்டம்பட்டி

138 அரூர் வேட்ரபட்டி

139 அரூர் சக்கிலிப்பட்டி

140 அரூர் வாதாப்பட்டி

141 அரூர் கொங்கவேம்பு

142 அரூர் இளையாம்பட்டி

143 அரூர் பாபிநாயக்கன்வலசை

144 அரூர் குமரம்பட்டி

145 அரூர் மாம்பட்டி

146 அரூர் இட்டலகப்பட்டி

147 அரூர் நாரியம்பட்டி

148 அரூர் சந்திராபுரம்

149 அரூர் மத்தியம்பட்டி

150 அரூர் சின்னபன்னிமடுவு

151 அரூர் பெரியபன்னிமடுவு

152 அரூர் தாம்பல்

153 அரூர் வேடகட்டமடுவு

154 அரூர் ஆலம்பாடி

155 அரூர் கீழ்செங்கம்பாடி

156 அரூர் மொண்டுகுளி

157 அரூர் மேல்செங்கம்பாடி

158 அரூர் ஆண்டியூர்

159 அரூர் தீர்த்தமலை

160 அரூர் கட்டவடிச்சாம்பட்டி

161 அரூர் பொய்யப்பட்டி

162 அரூர் பாளையம்

163 அரூர் கூடலூர்

164 அரூர் வீரப்பநாய்க்கன்பட்டி

165 அரூர் ஈட்டியாம்பட்டி

166 அரூர் பூதிநத்தம்

167 அரூர் மாம்பாடி

168 அரூர் வேப்பம்பட்டி

169 அரூர் பொன்னேரி

170 அரூர் கம்பாலை

171 அரூர் காரப்பாடி

172 அரூர் கத்திரிப்பட்டி

173 அரூர் பைரநாய்க்கம்பட்டி

174 அரூர் சென்ராயம்பட்டி

175 அரூர் தாணிப்பாடி

176 அரூர் பெரியப்பட்டி

177 அரூர் மந்திகுளாம்பட்டி

178 அரூர் ரங்கனவலசை

179 அரூர் சிக்கலூர்

180 அரூர் வேடப்பட்டி

181 அரூர் நரிப்பள்ளி

182 அரூர் கோட்டப்பட்டி

183 அரூர் செங்காண்டிப்பட்டி

184 அரூர் ஆண்டிப்பட்டி

185 அரூர் மங்களப்பட்டி

186 அரூர் சூரநத்தம்

187 அரூர் அம்மாபேட்டை

188 அரூர் செட்டிக்குட்டை

189 அரூர் ஜடையன்கோம்பை

190 அரூர் மலதாங்கி

191 அரூர் தாதம்பட்டி

192 அரூர் வேலனுர்

193 அரூர் சிட்டிலிங்கி

194 அரூர் தரிசல்

195 அரூர் ஆவலூர்

196 அரூர் கொழுதம்பிநத்தம்

197 அரூர் தேக்கனாம்பட்டி

198 அரூர் செலம்பை
199 பென்னாகரம் வட்டுவனஹள்ளி
200 பென்னாகரம் பிக்கிலி

201 பென்னாகரம் பனைகுளம்

202 பென்னாகரம் பாப்பாரப்பட்டி

203 பென்னாகரம் மாதேஹள்ளி

204 பென்னாகரம் ஒன்னப்பக்கவுண்டன்ஹள்ளி

205 பென்னாகரம் வேலம்பட்டி

206 பென்னாகரம் பள்ளிப்பட்டி

207 பென்னாகரம் ஆண்டாரஹள்ளி

208 பென்னாகரம் கரிபையனஹள்ளி

209 பென்னாகரம் தித்தியோபனஹள்ளி

210 பென்னாகரம் சிகறலஹள்ளி

211 பென்னாகரம் அஞ்சேஹள்ளி

212 பென்னாகரம் கட்டிநாயக்கன்ஹள்ளி

213 பென்னாகரம் பருவதனஹள்ளி

214 பென்னாகரம் பென்னாகரம்
215 பென்னாகரம் கூத்தப்பாடி

216 பென்னாகரம் செங்கனூர்

217 பென்னாகரம் சத்தியநாதபுரம்

218 பென்னாகரம் பேயால்மேரி

219 பென்னாகரம் மஞ்சிநாயக்கனஹள்ளி

220 பென்னாகரம் கூகடமருதஹள்ளி

221 பென்னாகரம் கடமடை

222 பென்னாகரம் புதுப்பட்டி

223 பென்னாகரம் அரகசனஹள்ளி

224 பென்னாகரம் சின்னம்பள்ளி

225 பென்னாகரம் கலப்பம்பாடி

226 பென்னாகரம் தொண்ணகுட்டஹள்ளி

227 பென்னாகரம் கோடிஹள்ளி

228 பென்னாகரம் அஜ்ஜனஹள்ளி

229 பென்னாகரம் சுஞ்சலநத்தம்

230 பென்னாகரம் நாகமரை

231 பென்னாகரம் ராமகொண்டஹள்ளி

232 பென்னாகரம் டி.சோளப்பாடி

233 பென்னாகரம் மாங்குறிச்சி

234 பென்னாகரம் மஞ்சாரஹள்ளி

235 பென்னாகரம் பத்ரஹள்ளி

236 பென்னாகரம் பெரும்பாலை

237 பென்னாகரம் கெண்டேஹள்ளி

238 பென்னாகரம் ரங்காபுரம்

239 பென்னாகரம் அளேபுரம்

240 பென்னாகரம் சிடுமனஹள்ளி

241 பென்னாகரம் தின்னபெல்லூர்

242 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மணியம்பாடி

243 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சிங்கிரிஹள்ளி

244 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கெரகோடஹள்ளி

245 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போசிநாய்க்கன்ஹள்ளி

246 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நல்லகுட்லஹள்ளி

247 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கெடபாரஹள்ளி

248 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கடத்தூர்

249 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி லிங்கநாயக்கன்ஹள்ளி

250 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சிந்தல்பாடி

251 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தின்னஹள்ளி

252 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி குருபரஹள்ளி

253 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பசுவாபுரம்

254 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மட்டாடஹள்ளி

255 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி புட்டிரெட்டிப்பட்டி

256 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஹூனிசன்ஹள்ளி

257 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பத்தலஹள்ளி

258 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சுங்கரஹள்ளி

259 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மோட்டாங்குறிச்சி

260 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கேத்துரெட்டிப்பட்டி

261 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாளநத்தம்

262 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஓபிலிநாய்க்கனஹள்ளி

263 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாதனூர்

264 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பெத்தசமுத்திரம்

265 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாலசமுத்திரம்

266 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி இராமனஹள்ளி

267 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மேகலநாயக்கன்ஹள்ளி

268 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி புத்திநத்தம்

269 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி குண்டலமடுவு

270 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மெனிசி

271 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கதிரிபுரம்

272 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கும்பாரஹள்ளி

273 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பில்பருத்தி

274 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ரேகடஹள்ளி

275 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஒட்டுப்பட்டி

276 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பண்டாரசெட்டிப்பட்டி

277 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மல்லாபுரம்

278 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி

279 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி செம்பியானூர்

280 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வெள்ளாலப்பட்டி

281 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பி.பள்ளிப்பட்டி

282 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அஜ்ஜம்பட்டி

283 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வைரனூர்

284 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஜங்காலஹள்ளி

285 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பையர்நத்தம்

286 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி போதக்காடு

287 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தேவராஜபாளையம்

288 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மோழையானூர்

289 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வெங்கடசமுத்திரம்

290 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கோழிமேக்கனுர்

291 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி

292 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கோம்பூர்

293 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சின்னமாஞ்சவாடி

294 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மஞ்சவாடி

295 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கல்லாத்துப்பட்டி

296 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நடுப்பட்டி

297 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நொனங்கனூர்

298 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி எலந்தகுட்டப்பட்டி

299 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பட்டுக்கோணம்பட்டி

300 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அலமேலுபுரம்

301 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அதிகாரப்பட்டி

302 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அ.பள்ளிப்பட்டி

303 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி இருளப்பட்டி

304 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மூக்காரெட்டிப்பட்டி

305 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தாதம்பட்டி

306 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கவுண்டம்பட்டி

307 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆலாபுரம்

308 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தென்கரைகோட்டை

309 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி துரிஞ்சிஹள்ளி

310 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சிக்கம்பட்டி

311 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பெத்தூர்

312 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கோபிசெட்டிபாளையம்

313 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிசெட்டிபட்டி

314 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அண்ணாமலைப்பட்டி

315 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அள்ளாளப்பட்டி

316 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஆண்டிப்பட்டி

317 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கதவணம்பட்டி

318 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கொளகம்பட்டி

319 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நம்பிபட்டி

320 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சின்னாங்குப்பம்

321 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அண்ணாமலைஹள்ளி

322 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி ஜம்மனஹள்ளி

323 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கோபாலபுரம்

324 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி நாரணாபுரம்

325 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி புதுப்பட்டி

326 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி எருமையாம்பட்டி

327 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கொக்கராப்பட்டி

328 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பறையப்பட்டி

329 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தேவராஜபாளையம்

330 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி புழுதியூர்

331 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மாலகப்பாடி

332 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பேதாதம்பட்டி

333 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி வாச்சாத்தி

334 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பம்பாடி

335 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சித்தேரி

336 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி சூரியக்கடை

337 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி மாங்கடை

338 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அம்மாப்பாளையம்

339 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி குள்ளம்பட்டி
340 பாலக்கோடு அத்திமுட்லு

341 பாலக்கோடு சாமனூர்

342 பாலக்கோடு சிக்கதோரணபெட்டம்

343 பாலக்கோடு சென்னமேனஹள்ளி

344 பாலக்கோடு சிக்கமாரண்டஹள்ளி

345 பாலக்கோடு மாரண்டஹள்ளி

346 பாலக்கோடு கெண்டேனஹள்ளி

347 பாலக்கோடு திருமல்வாடி

348 பாலக்கோடு பேவுஹள்ளி

349 பாலக்கோடு சீரியனாள்ளி

350 பாலக்கோடு எரரகுட்டஹள்ளி

351 பாலக்கோடு சீராண்டபுரம்

352 பாலக்கோடு பொப்பிடி

353 பாலக்கோடு எருதுகுட்டாள்ளி

354 பாலக்கோடு கனவேனஹள்ளி

355 பாலக்கோடு பூதிஹள்ளி

356 பாலக்கோடு நல்லூர்

357 பாலக்கோடு பெலமாரனஹள்ளி

358 பாலக்கோடு உப்பாராஹள்ளி

359 பாலக்கோடு குஜ்ஜாராஹள்ளி

360 பாலக்கோடு செங்கன்பசுவந்தலாவ்

361 பாலக்கோடு ரங்கம்பட்டி

362 பாலக்கோடு பி.செட்டிஹள்ளி

363 பாலக்கோடு எர்ரனஹள்ளி

364 பாலக்கோடு ஜெரதலாவ்

365 பாலக்கோடு தண்டுகாரனஹள்ளி

366 பாலக்கோடு சிக்காரதனஹள்ளி

367 பாலக்கோடு பாலக்கோடு

368 பாலக்கோடு புலிக்கல்

369 பாலக்கோடு அன்னாமலைஹள்ளி

370 பாலக்கோடு போலபகுத்தனஹள்ளி

371 பாலக்கோடு கரகதஹள்ளி

372 பாலக்கோடு செட்டிஹள்ளி

373 பாலக்கோடு தோமலஹள்ளி

374 பாலக்கோடு பாப்பிநாய்க்கனஹள்ளி

375 பாலக்கோடு மோதுகுலஹள்ளி

376 பாலக்கோடு கருககுமாரனஹள்ளி

377 பாலக்கோடு காட்டனஹள்ளி

378 பாலக்கோடு குத்தலஹள்ளி

379 பாலக்கோடு சீத்திகானஹள்ளி

380 பாலக்கோடு பத்தலஹள்ளி

381 பாலக்கோடு நேரலமருதஹள்ளி

382 பாலக்கோடு போத்தலாள்ளி

383 பாலக்கோடு புலிக்கரை

384 பாலக்கோடு கொல்லஹள்ளி

385 பாலக்கோடு பூகானஹள்ளி

386 பாலக்கோடு செக்கோடி

387 பாலக்கோடு செல்லியம்பட்டி

388 பாலக்கோடு ஜாகீர்வரகூர்

389 பாலக்கோடு பஞ்சப்பள்ளி

390 பாலக்கோடு பெரியானூர்

391 பாலக்கோடு பூகுட்லஹள்ளி

392 பாலக்கோடு நம்மாண்டஹள்ளி

393 பாலக்கோடு சின்னேகவுண்டனஹள்ளி

394 பாலக்கோடு சூடனூர்

395 பாலக்கோடு கும்மனூர்

396 பாலக்கோடு ஜிட்டாண்டஹள்ளி

397 பாலக்கோடு கிட்டனாள்ளி

398 பாலக்கோடு மகேந்திரமங்கலம்

399 பாலக்கோடு மாரவாடி

400 பாலக்கோடு திம்மராயனஹள்ளி

401 பாலக்கோடு ஜக்கசமுத்திரம்

402 பாலக்கோடு வெலகலஹள்ளி

403 பாலக்கோடு கருக்கனஹள்ளி

404 பாலக்கோடு பிக்கனாள்ளி

405 பாலக்கோடு முருக்கல்நத்தம்

406 பாலக்கோடு கொரவாண்டாஹள்ளி

407 பாலக்கோடு பெலகாபுரம்

408 பாலக்கோடு பேளாராஹள்ளி

409 காரிமங்கலம் இருமத்தூர்

410 காரிமங்கலம் பன்னிகுளம்

411 காரிமங்கலம் வகுரப்பம்பட்டி

412 காரிமங்கலம் கொங்கரப்பட்டி

413 காரிமங்கலம் கீழவள்ளி

414 காரிமங்கலம் கம்பைநல்லூர்

415 காரிமங்கலம் பள்ளிப்பட்டி

416 காரிமங்கலம் ஜக்குப்பட்டி

417 காரிமங்கலம் வெதரம்பட்டி

418 காரிமங்கலம் ஈச்சம்பாடி

419 காரிமங்கலம் அக்ரஹாரம்

420 காரிமங்கலம் பத்தல ஹள்ளி

421 காரிமங்கலம் கொண்டசாமனஹள்ளி

422 காரிமங்கலம் நரியனஹள்ளி

423 காரிமங்கலம் அனுமந்தாபுரம்

424 காரிமங்கலம் எலுமிச்சனஹள்ளி

425 காரிமங்கலம் முக்குளம்

426 காரிமங்கலம் காரிமங்கலம்
427 காரிமங்கலம் பொம்மஹள்ளி

428 காரிமங்கலம் நாகனம்பட்டி

429 காரிமங்கலம் கொட்டுமாரனஹள்ளி

430 காரிமங்கலம் பேகாரஹள்ளி

431 காரிமங்கலம் மல்லிகுட்டை

432 காரிமங்கலம் பூமாண்டஹள்ளி

433 காரிமங்கலம் காளப்பனஹள்ளி

434 காரிமங்கலம் பெரியானஹள்ளி

435 காரிமங்கலம் கெரகோடஹள்ளி

436 காரிமங்கலம் திண்டல்

437 காரிமங்கலம் பந்தாரஹள்ளி

438 காரிமங்கலம் தெல்லனஹள்ளி

439 காரிமங்கலம் அடிலம்

440 காரிமங்கலம் மொலப்பனஹள்ளி

441 காரிமங்கலம் பூனாத்தனஹள்ளி

442 காரிமங்கலம் சென்றாயனஹள்ளி

443 காரிமங்கலம் தொன்னேனஹள்ளி

444 காரிமங்கலம் பைசுஅள்ளி

445 காரிமங்கலம் இண்டமங்கலம்

446 காரிமங்கலம் முருக்கம்பட்டி

447 காரிமங்கலம் கும்பாராஹள்ளி

448 காரிமங்கலம் பச்சிகானப்பள்ளி

449 நல்லம்பள்ளி பாலவாடி

450 நல்லம்பள்ளி மூக்கனஹள்ளி

451 நல்லம்பள்ளி தளவாய்ஹள்ளி

452 நல்லம்பள்ளி சோமனஹள்ளி

453 நல்லம்பள்ளி கும்பலபாடி

454 நல்லம்பள்ளி பங்குநத்தம்

455 நல்லம்பள்ளி கோணங்கிஹள்ளி

456 நல்லம்பள்ளி எச்சனஹள்ளி

457 நல்லம்பள்ளி எறபையனஹள்ளி

458 நல்லம்பள்ளி நெக்குந்தி

459 நல்லம்பள்ளி நாகர்கூடல்

460 நல்லம்பள்ளி நத்தஹள்ளி

461 நல்லம்பள்ளி பாலகங்கமனஹள்ளி

462 நல்லம்பள்ளி ஏலகிரி

463 நல்லம்பள்ளி போலனஹள்ளி

464 நல்லம்பள்ளி மானியதஹள்ளி

465 நல்லம்பள்ளி கம்மம்பட்டி

466 நல்லம்பள்ளி தொப்பூர் கனிகாரஹள்ளி

467 நல்லம்பள்ளி தொக்குபோதனஹள்ளி

468 நல்லம்பள்ளி பாளையம்

469 நல்லம்பள்ளி பாகலஹள்ளி

470 நல்லம்பள்ளி சிவாடி

471 நல்லம்பள்ளி பூதனஹள்ளி

472 நல்லம்பள்ளி லளிகம்

473 நல்லம்பள்ளி நல்லம்பள்ளி
474 நல்லம்பள்ளி அதியமான்கோட்டை

475 நல்லம்பள்ளி ஏ.ஜெட்டிஹள்ளி

476 நல்லம்பள்ளி தடங்கம்

477 நல்லம்பள்ளி மாதேமங்கலம்

478 நல்லம்பள்ளி மிட்டாதின்னஹள்ளி

479 நல்லம்பள்ளி மிட்டாரெட்டிஹள்ளி