மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் நிர்வாகம்
பெயர் எண்ணிக்கை
வருவாய் கோட்டங்கள் 2
வருவாய் வட்டங்கள் 7
வருவாய் உள்வட்டங்கள் 23
வருவாய் கிராமங்கள் 470
வருவாய் கோட்டங்கள்(2) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர்
1 தர்மபுரி
2 அரூர்
வருவாய் வட்டங்கள் (7) :
வ.எண் வருவாய் கோட்டங்களின் பெயர் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர்
1 தர்மபுரி தர்மபுரி
2 தர்மபுரி நல்லம்பள்ளி
3 தர்மபுரி பாலக்கோடு
4 தர்மபுரி காரிமங்கலம்
5 தர்மபுரி பென்னாகரம்
6 அரூர் அரூர்
7 அரூர் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
வருவாய் உள்வட்டங்கள் (23) :
வ.எண் வருவாய் வட்டங்களின் பெயர் வருவாய் உள்வட்டங்கள் பெயர்
1 தர்மபுரி தர்மபுரி
2 தர்மபுரி கிருஷ்ணாபுரம்
3  நல்லம்பள்ளி நல்லம்பள்ளி
4 நல்லம்பள்ளி இண்டூர்
5 நல்லம்பள்ளி பாளையம்
6 பாலக்கோடு பாலக்கோடு
7 பாலக்கோடு புலிக்கரை
8 பாலக்கோடு மாரண்டஹள்ளி
9 பாலக்கோடு வெள்ளிச்சந்தை
10 காரிமங்கலம் காரிமங்கலம்
11 காரிமங்கலம் கம்பைநல்லூர்
12 காரிமங்கலம் பெரியானஹள்ளி
13 பென்னாகரம் பென்னாகரம்
14 பென்னாகரம் பெரும்பாலை
15 பென்னாகரம் பாப்பாரப்பட்டி
16 பென்னாகரம் சுஞ்சல்நத்தம்
17 அரூர் அரூர்
18 அரூர் தீர்த்தமலை
19 அரூர் மொரப்பூர்
20 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பாப்பிரெட்டிப்பட்டி
21 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தென்கரைக்கோட்டை
22 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி கடத்தூர்
23 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பொம்மிடி