மூடு

வளர்ச்சித்துறை

வட்டார ஊராட்சிகள் மற்றும் தொலைபேசி எண்
வ.எண் வட்டார ஊராட்சி பெயர் தொலைபேசி எண்
1 தர்மபுரி 04342 – 260796
2 நல்லம்பள்ளி 04342 – 244321
3 பென்னாகரம் 04342 – 255783
4 அரூர் 04346 – 222488
5 மொரப்பூர் 04346 – 263383
6 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 04346 – 246430
7 காரிமங்கலம் 04348 – 241247
8 பாலக்கோடு 04348 – 224204

தர்மபுரி மாவட்டமானது 8 வட்டங்களாகவும் 251 கிராம ஊராட்சிகளாகவும் பிரிக்க பட்டுள்ளது

தர்மபுரி

 1. அதகப்பாடி
 2. அக்கமனஅள்ளி
 3. ஆண்டிஅள்ளி
 4. அ.கொல்லஅள்ளி
 5. அளேதருமபுரி
 6. கடகத்தூர்
 7. கொண்டம்பட்டி
 8. கொண்டகரஅள்ளி
 9. கோணங்கிநாய்க்கன அள்ளி
 10. கோடுஅள்ளி
 11. கிருஷ்ணாபுரம்
 12. குப்பூர்
 13. இலக்கியம்பட்டி
 14. மூக்கனூர்
 15. நாய்க்கனஅள்ளி
 16. கே.நடுஅள்ளி
 17. நல்லசேனஅள்ளி
 18. நூலஅள்ளி
 19. புழுதிக்கரை
 20. செம்மாண்டகுப்பம்
 21. செட்டிக்கரை
 22. சோகத்தூர்
 23. திப்பிரெட்டிஅள்ளி
 24. உங்குரானஅள்ளி
 25. வெள்ளாளப்பட்டி
 26. வெள்ளோலை
 27. வி.முத்தம்பட்டி
 28. முக்கல்நாய்க்கன்பட்டி

பாலக்கோடு

 1. அ.மல்லாபுரம்
 2. அத்திமுட்லு
 3. பெலமாரனஅள்ளி
 4. பேளாரஅள்ளி
 5. பூகானஅள்ளி
 6. பேவுஅள்ளி
 7. சிக்கமாரண்டஅள்ளி
 8. சிக்கதேரனபெட்டம்
 9. தண்டுகாரனஅள்ளி
 10. எர்ரனஅள்ளி
 11. கும்மனூர்
 12. கொலசனஅள்ளி
 13. குட்லானஅள்ளி
 14. கணபதி
 15. கெண்டேனஅள்ளி
 16. ஜெர்த்தலாவு
 17. கொரவாண்டஅள்ளி
 18. கம்மாளப்பட்டி
 19. கரகதஅள்ளி
 20. காட்டம்பட்டி
 21. எம்.செட்டிஅள்ளி
 22. மோதுகுலஅள்ளி
 23. நல்லூர்
 24. பஞ்சப்பள்ளி
 25. பி.செட்டிஅள்ளி
 26. புலிக்கரை
 27. பாடி
 28. சூடனூர்
 29. சாமனூர்
 30. பி.கொல்லஅள்ளி
 31. செல்லியம்பட்டி
 32. செக்கோடி

பென்னாகரம்

 1. ஆச்சார அள்ளி
 2. அஜ்ஜன அள்ளி
 3. அஞ்சே அள்ளி
 4. அரசாகசனஹள்ளி
 5. பத்ரஅள்ளி
 6. பிளியனூர்
 7. சின்னம்பள்ளி
 8. தொன்ன குட்டஅள்ளி
 9. கெண்டையன அள்ளி
 10. கிட்டனஹள்ளி
 11. கலப்பம்பாடி
 12. கோடிஅள்ளி
 13. கூத்தப்பாடி
 14. கூக்குட்ட மருத அள்ளி
 15. மஞ்சநாய்கனஅள்ளி
 16. மாதே அள்ளி
 17. மாங்கரை
 18. மஞ்சாரஅள்ளி
 19. நாகமரை
 20. ஒன்னப்ப கவுண்டனஅள்ளி
 21. பள்ளிப்படடி
 22. பனைக்குளம்
 23. பருவதன அள்ளி
 24. பெரும்பாலை
 25. பிக்கிளி
 26. இராமகொணடஅள்ளி
 27. சத்தியநாதபுரம்
 28. செங்கனூர்
 29. சுஞ்சல்நத்தம்
 30. தித்தியோப்பனஅள்ளி
 31. வட்டுவனஅள்ளி
 32. வேலம்பட்டி
 33. வேப்பிலைஅள்ளி

பாப்பிரெட்டிப்பட்டி

 1. அதிகாரப்பட்டி
 2. ஆலாபுரம்
 3. பையரநத்தம்
 4. பொம்மிடி
 5. போதக்காடு
 6. பூதநத்தம்
 7. இருளப்பட்டி
 8. மெணசி
 9. மஞ்சவாடி
 10. மோளையானூர்
 11. மூக்காரெட்டிப்பட்டி
 12. அ.பள்ளிப்பட்டி
 13. பி.பள்ளிப்பட்டி
 14. பாப்பம்பாடி
 15. பட்டுகோணாம்பட்டி
 16. புதுப்பட்டி
 17. கவுண்டம்பட்டி
 18. வெங்கடசமுத்திரம்
 19. சித்தேரி

நல்லம்பள்ளி

 1. அதியமான் கோட்டை
 2. பாலஜங்கமனஅள்ளி
 3. பண்டஅள்ளி
 4. பேடரஅள்ளி
 5. பொம்மசமுத்திரம்
 6. பூதனஹள்ளி
 7. தளவாய்அள்ளி
 8. தின்னஅள்ளி
 9. டொக்குபோதனஹள்ளி
 10. எச்சனஅள்ளி
 11. ஏலகிரி
 12. எர்ரபையனஅள்ளி
 13. இண்டூர்
 14. ஏ.ஜெட்டிஅள்ளி
 15. கம்மம்பட்டி
 16. கோணங்கிஅள்ளி
 17. இலளிகம்
 18. மாதேமங்கலம்
 19. மானியதஅள்ளி
 20. மிட்டாரெட்டிஅள்ளி
 21. நாகர்கூடல்
 22. நல்லம்பள்ளி
 23. நார்த்தம்பட்டி
 24. பாகலஅள்ளி
 25. பாலவாடி
 26. பாளையம்புதூர்
 27. பங்குநத்தம்
 28. சாமிசெட்டிப்பட்டி
 29. சிவாடி
 30. சோமேனஅள்ளி
 31. தடங்கம்
 32. தொப்பூர்

அரூர்

 1. அச்சல்வாடி
 2. அக்ரஹாரம்
 3. பையர்நாய்க்கன்பட்டி
 4. சின்னாங்குப்பம்
 5. தொட்டம்பட்டி
 6. எல்லபுடையாம்பட்டி
 7. கோபிநாதம்பட்டி
 8. ஜம்மனஹள்ளி
 9. கோபாலபுரம்
 10. கொளகம்பட்டி
 11. கீரைப்பட்டி
 12. கொக்கராப்பட்டி
 13. கே.வேட்ரப்பட்டி
 14. கோட்டப்பட்டி
 15. கொங்கவேம்பு
 16. கீழ்மொரப்பூர்
 17. மோபிரிப்பட்டி
 18. மாம்பட்டி
 19. மருதிப்பட்டி
 20. மத்தியம்பட்டி
 21. நரிப்பள்ளி
 22. பே.தாதம்பட்டி
 23. பறையப்பட்டிபுதூர்
 24. பெரியப்பட்டி
 25. பொன்னேரி
 26. செட்ரப்பட்டி
 27. சிட்லிங்
 28. செல்லம்பட்டி
 29. தீர்த்தமலை
 30. வடுகப்பட்டி
 31. எம்.வெளாம்பட்டி
 32. வீரப்பநாய்க்கன்பட்டி
 33. வேப்பம்பட்டி
 34. வேடகட்டமடுவு

காரிமங்கலம்

 1. அடிலம்
 2. பொம்மஅள்ளி
 3. பைசுஅள்ளி
 4. காளப்பனஅள்ளி
 5. மொட்டலூர்
 6. பந்தாரஅள்ளி
 7. எலுமிச்சனஅள்ளி
 8. முருக்கம்பட்டி
 9. பூமண்டஹள்ளி
 10. திண்டல்
 11. எர்ரசீகலஅள்ளி
 12. இண்டமங்கலம்
 13. கேத்தனஅள்ளி
 14. மகேந்திரமங்கலம்
 15. முக்குளம்
 16. புலிக்கல்
 17. பேகாரஅள்ளி
 18. ஜிட்டாண்ட அள்ளி
 19. கெரகோடஅள்ளி
 20. கும்பாரஅள்ளி
 21. மல்லிக்குட்டை
 22. பெரியாம்பட்டி
 23. தும்பலஅள்ளி
 24. அண்ணாமலை அள்ளி
 25. பிக்கனஅள்ளி
 26. கெண்டிகான அள்ளி
 27. அனுமந்தபுரம்
 28. ஜக்கசமுத்திரம்
 29. கோவிலூர்
 30. நாகனம்பட்டி

மொரப்பூர்

 1. பன்னிகுளம்
 2. பசுவாபுரம்
 3. புட்டிரெட்டிபட்டி
 4. சிந்தல்பாடி
 5. தாசிரஅள்ளி
 6. K. ஈச்சம்பாடி
 7. கோபிநாதம்பட்டி
 8. கோபிசெட்டிபாளையம்
 9. குருபரஅள்ளி
 10. ஓசஅள்ளி
 11. இருமத்தூர்
 12. ஜக்குப்பட்டி
 13. கதிர்நாயக்கனஅள்ளி
 14. கர்த்தானூர்
 15. கெலவள்ளி
 16. கேத்துரெட்டிபட்டி
 17. கொசப்பட்டி
 18. கொசப்பட்டி
 19. கெரகோடஅள்ளி
 20. லிங்கநாயக்கனஅள்ளி
 21. மணியம்பாடி
 22. மோட்டாங் குறிச்சி
 23. மடதஅள்ளி
 24. மொரப்பூர்
 25. நவலை
 26. நல்லகுட்லஅள்ளி
 27. ஒபிலிநாயக்கனஅள்ளி
 28. போளையம்பள்ளி
 29. புளியம்பட்டி
 30. இராணி மூக்கனுhர்
 31. இராமியனஅள்ளி
 32. ரேகடஅள்ளி
 33. சில்லாரஅள்ளி
 34. சுங்கரஅள்ளி
 35. சந்தப்பட்டி
 36. சாமண்டஅள்ளி
 37. தாளநத்தம்
 38. தாதனூர்
 39. தென்கரைகோட்டை
 40. தொப்பம்பட்டி
 41. வகுரப்பம்பட்டி
 42. வகுத்துப்பட்டி
 43. வெங்கடதாரஅள்ளி