மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் தொடக்க தேதி கடைசி தேதி கோப்பு
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர் நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுகையில் நெல், சோளம், உளுந்து மற்றும் ராகி விதைகள் கொள்முதல்

தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுகையில் நெல், சோளம், உளுந்து மற்றும் ராகி விதைகள் கொள்முதல்

11/08/2022 25/08/2022 பார்க்க (7 MB)
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த பயறு வகை -உளுந்து விதை கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப்
படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த பயறு வகை -உளுந்து விதை கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

11/08/2022 25/08/2022 பார்க்க (3 MB)
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த ஜிங்க் சல்பட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார்
படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த ஜிங்க் சல்பட் மற்றும் ஜிப்சம் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

11/08/2022 25/08/2022 பார்க்க (950 KB)
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த உயிரியல் கட்டுப்பாடு காரணிகள் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப்
படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த உயிரியல் கட்டுப்பாடு காரணிகள் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

11/08/2022 25/08/2022 பார்க்க (4 MB)
தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த நுண்ணூட்ட சத்து உரம் மற்றும் உயிர் உரம் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

தருமபுரி மாவட்டத்தில் வாணியாறு, மேட்டூர், நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப்
படுகைகளுக்கு நீர்வள நிலவள திட்டம் செயல்படுத்த நுண்ணூட்ட சத்து உரம் மற்றும் உயிர் உரம் கொள்முதல் செய்தல் தொடர்பாக

11/08/2022 25/08/2022 பார்க்க (4 MB)
நீர் வள நில வள திட்டத்திற்கு -பசுந்தாள் விதை கொள்முதல் செய்ய விலை புள்ளி கோருதல் தொடர்பாக

நீர் வள நில வள திட்டத்திற்கு -பசுந்தாள் விதை கொள்முதல் செய்ய விலை புள்ளி கோருதல் தொடர்பாக

01/08/2022 05/08/2022 பார்க்க (7 MB)
RFQ ஷாப்பிங்கின் கீழ் பொருட்களை வாங்குதல் – நடைமுறைகள் கொள்முதல் அறிவிப்பு

RFQ ஷாப்பிங்கின் கீழ் பொருட்களை வாங்குதல் – நடைமுறைகள் கொள்முதல் அறிவிப்பு

13/06/2022 27/06/2022 பார்க்க (453 KB)
தர்மபுரி மாவட்ட போலீஸ் அலுவலகத்தின் தொலைத்தொடர்பு பிரிவின் பயன்படுத்தப்படாத / சேதமடைந்த மின்னணு உபகரணங்கள் பொது ஏல அறிவிப்பில் அகற்றபடுவதற்கான அறிவிப்பு

தர்மபுரி மாவட்ட போலீஸ் அலுவலகத்தின் தொலைத்தொடர்பு பிரிவின் பயன்படுத்தப்படாத / சேதமடைந்த மின்னணு உபகரணங்கள் பொது ஏல அறிவிப்பில் அகற்றபடுவதற்கான அறிவிப்பு .

12/10/2021 18/10/2021 பார்க்க (188 KB)
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு பச்சை உரம் டைஞ்சா விதைகள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பார், வாணியாறு மற்றும் மேட்டூர் நொய்யல் துணைப்படுகைக்கு பச்சை உரம் டைஞ்சா விதைகள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

15/07/2021 29/07/2021 பார்க்க (7 MB)
தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பர், வானியர், மேட்டூர் நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுக்கைகளுக்கு நெல், மக்காச்சோளம், சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு

தர்மபுரி மாவட்டத்தில் கிருஷ்ணகிரி முதல் பாம்பர், வானியர், மேட்டூர் நொய்யல் மற்றும் சின்னார் துணைப் படுக்கைகளுக்கு நெல், மக்காச்சோளம், சோளம், ராகி மற்றும் சாமை விதைகள் கொள்முதல் செய்தலுக்க்கான ஒப்பந்த அறிவிப்பு.

15/07/2021 29/07/2021 பார்க்க (8 MB)