மூடு

உணவுப் பொருள் வழங்கல்

தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மற்றும் கூட்டுறவுதுறையின் கீழ் இயங்கும் நியாயவிலைக் கடைகள் விவரம்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் TNCSC முழு நேரம் TNCSC பகுதி நேரம் Co-op முழு நேரம் Co-op பகுதி நேரம் மகளிர்-முழு நேரம் மகளிர்-பகுதி நேரம் மொத்தம்-முழு நேரம் மொத்தம்-பகுதி நேரம் மொத்தம்
1 தருமபுரி 9 1 62 58 1 0 72 59 131
2 பென்னாகரம் 5 5 69 113 0 0 74 118 192
3 பாலக்கோடு 3 0 46 68 2 0 51 68 119
4 அரூர் 2 0 80 68 2 0 82 68 150
5 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 4 1 94 82 3 0 101 83 184
6 நல்லம்பள்ளி 6 2 42 77 1 0 49 79 128
7 காரிமங்கலம் 2 0 51 90 2 0 55 90 145
மொத்தம் 31 9 444 556 9 0 484 565 1049
வட்ட வாரியாக நடைமுறையில் உள்ள மின்னணு குடும்ப அட்டைகளின் விவரம்
வ.எண் வட்டத்தின் பெயர் அரிசி அட்டை அந்தியோதயா அன்னயோசனா அட்டை சர்க்கரை அட்டை பொருட்கள் பெறாத அட்டை காவலர் அட்டை மொத்தம்
1 தருமபுரி 55,744 6,498 2,050 59 647 64,998
2 பென்னாகரம் 54,137 8,987 95 2 79 63,300
3 பாலக்கோடு 41,968 6,097 164 4 47 48,280
4 அரூர் 42,093 8,745 428 7 208 51,481
5 பாப்பிரெட்டிப்பட்டி 56,076 8,654 335 4 197 65,266
6 நல்லம்பள்ளி 43,878 6,832 526 18 175 51,429
7 காரிமங்கலம் 47,199 7,495 78 5 42 54,819
மொத்தம் 341,095 53308 3,676 99 1,395 399,573