மூடு

வேளாண்மைத்துறை

தருமபுரி மாவட்டத்தில் சராசரி ஆண்டு மழையளவு 853.10 மி.மீட்டர் ஆகும். இம்மாவட்டத்தில் மொத்த விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 210300 ல் சிறு, குறு விவசாயிகள் எண்ணிக்கை 190000 ஆகும். 70 விழுக்காடு மக்கள் விவசாயம் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களையே தங்கள் வாழ்வாதாரமாக கொண்டுள்ளதால் விவசாயமே மாவட்ட பொருளாதாரத்தின் மிக முக்கியமான பிரிவாக விளங்குகிறது. மாவட்டத்தில் உள்ள மொத்த பரப்பளவான 449777 ஹெக்டேரில் 195740 ஹெக்டேரை சாகுபடி பரப்பாகக் கொண்டுள்ளது. இம்மாவட்டத்தில் பெரும்பாலும் இராகி மற்றும் பயறு வகை பயிர்கள் மானாவாரி நிலங்களில் பயிரிடுகின்றனர். விவசாய உற்பத்தியில் நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்யவும்இ மக்கள்தொகை வளர்ச்சிக்கேற்ப உற்பத்தியை உயர்த்தவும் தேவையான அரசின் கொள்கைகளும் நோக்கங்களும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.. இதன் மூலம் விவாசாயம் சார்ந்த தொழில்களை மேம்படுத்தப்படுவதுடன் ஊரக மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வசதிகள் கிடைக்கப்பெறுகிறது.

இம்மாவட்ட விவசாயிகள் மாறிவரும் தொழில் நுட்பங்களை ஏற்றுக்கொள்வதிலும் பயன்படுத்துவதிலும் முன்னோடியாக விளங்குவதால் வேளாண் உற்பத்தியில் தருமபுரி மாவட்டம் எப்போதுமே முன்னோடி மாவட்டங்களுள் ஒன்றாக விளங்குகிறது.

விவசாய உற்பத்தியை உயர்த்தவேண்டி பல வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்தியும் அதன் தொடர்புடைய தொழில்நுட்பங்களை விவசாயிகளிடம் கொண்டு சேர்த்தும் அதிக வளர்ச்சி விகிதத்தை அடைவதற்கான சவாலை விவசாயத்துறை திறமையாக எதிர் கொள்கிறது. விவசாயிகளுக்கு நல்ல வருவாயும் விவசாய பொருட்களுக்கு மதிப்பு கூட்டுதல் மூலம் அவர்களுடைய பொருளாதார நிலைமையை மேம்படுத்த ஏற்கனவே உள்ள பயிர் சுழற்சி மற்றும் பயிர் பரவலாக்கல் தொழில் நுட்பங்களுடன் கூடுதலாக நீடித்த நிலையான தேசிய இயக்கம் (NMSA) நீடித்த நிலையான மானாவாரி நில மேம்பாடு (MSDA) , கூட்டு பண்ணையம் விரிவான நீர்வடிபகுதி மேம்பாட்டு முகமை செயல்பாடுகள் நுண்ணீர் பாசனம் மூலமாக நீர் மேலாண்மை பசுந்தாள் உரங்கள் , உயிர் உரங்கள் இயற்கை உர வேளாண்மை ஒருங்கிணைந்த சத்து மேளாண்மை மேற்கொள்ளல் (INM) மூலம் மண் வளமேம்பாடு, நீடித்த நிலையான கரும்பு இயக்கம், ஒருங்கினைந்த பூச்சி மேலாண்மை (IPM) இயற்கை சீற்றங்களினால் ஏற்படும் பயிர் இழப்பீட்டினை ஈடு செய்ய பிரதம மந்திரியின் பயிர் காப்பீடு திட்டம் போன்ற பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுத்து செயல்படுத்தப்படுகிறது.

திட்டங்கள் மற்றும் கூறுகள்

வ. எண்

திட்டம் / இனங்கள்

மான்ய விவரம்(ரூபாய்)

1

I.தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் – நெல் இயக்கம்

a சான்று விதை உற்பத்தி 8000 / மெ. டன்
b சான்று விதை உற்பத்தி 10000 / மெ. டன்
c உயிர் உரங்கள் விநியோகம் 100 / எக்டர்
d உயிர் உரங்கள் விநியோகம் (திரவம்) 150 / எக்டர்
e துத்தநாக சல்பேட் விநியோகம் 500 / எக்டர்
f களைக்கொல்லி தெளித்தல் 500 / எக்டர்
g நுண்ணூட்டச் சத்து விநியோகம் 500 / எக்டர்
h பவர்டில்லர் விநியோகம் 75000 / எண்

2

தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம்

தீவிர சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி திட்டம் Rs.500/-Ha
a நுண்ணூட்டச் சத்து விநியோகம் 500 / எக்டர்
b உயிர் உரங்கள் விநியோகம் (திடம்/திரவம்) 150 / எக்டர்

3

தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் – பயறு இயக்கம்

a டிஏபி உரம் இலை வழி தெளித்தல் 650 / எக்டர்
b மஞ்சள் தேமல் நோயை கட்டுப்படுத்த விதை நேர்த்தி மருந்து விநியோகம் (இமிடாகுளோபிரிட்) 100 / எக்டர்
c வரிசை விதைப்பினை ஊக்குவித்தல் 1000 / எக்டர்
d துவரை நாற்று நடவு 2500 / எக்டர்
e சான்று விதை உற்பத்தி 25000 / மெ. டன் (< 10 Years)

4

தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் – எண்ணெய் வித்துக்கள்

a சான்று விதை உற்பத்தி (< 10 Years) 1000 / குவிண்டால்
b சான்று விதை விநியோகம் (< 10 Years) 2500 / குவிண்டால்
c உயிர் உரங்கள் விநியோகம் (திரவம்) 150 / எக்டர்
d வரப்பில் ஆமணக்கு விதைத்தல் 150 / எக்டர்

5

தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் – நீடித்த நிலையான கரும்பு சாகுபடி திட்டம்

a செயல் விளக்கம் 13250 / எக்டர்
b நிழல் வலை அமைத்தல் + பரு நறுக்கும் கருவி 75000 / எக்டர்
c தேசிய வேளாண் வளர்ச்சி திட்டம் 75000 / எக்டர்

6

மண் வளத்தை மேம்படுத்துதல்

செயல் விளக்கம் 1500 / எக்டர்

II.தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டம் – பயறு

1

முதல் நிலை செயல் விளக்கம்

a சான்று விதை விநியோகம் (சுழற் கலப்பை விநியோகம் – சிறு குறு விவசாயிகள் < 10 Years) 2500 / குவிண்டால்
துவரை நாற்று நடவு 2500 / எக்டர்
உளுந்து நாற்று நடவு 2500 / குவிண்டால்
பச்சைப்பயறு 2500 / குவிண்டால்
தட்டைப்பயறு 2500 / குவிண்டால்
b HYV விதைகளுக்கு உற்பத்தி மானியம் 2500 / குவிண்டால்
c துவரை செயல் விளக்கம் + தேனீ பெட்டி 7500 / எக்டர்
d துவரை செயல் விளக்கம் (தேனீ பெட்டி இல்லாமல்) 5000 / எக்டர்
e பயிர் அமைப்பிலான செயல் விளக்கம் (மக்காச்சோளம் – உளுந்து) 10000 / எக்டர்
f திட்ட மேலாண்மைக் குழு மற்றும் இதர செலவினம்
g பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் விநியோகம் 500 / எக்டர்
h நுண்ணூட்டச் சத்து விநியோகம் 500 / எக்டர்
i உயிர் உரங்கள் விநியோகம் 300 / எக்டர்
j விசைத் தெளிப்பான் விநியோகம் 3000 / எண்
k சுழற் கலப்பை விநியோகம் 35000 / எண்
l தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் குழாய்கள் விநியோகம் 15000 / விவசாயி
m பயிற்சி 14000 / பயிற்சி
n வரப்பில் துவரை விதைத்தல் 100 / எக்டர்

2

கூடுதல் சாகுபடி பரப்பு மேற்கொள்ளுதல்

a உளுந்து தொகுப்பு செயல் விளக்கம் 5000 / எக்டர்
b பயிர் அமைப்பிலான செயல் விளக்கம் (மக்காச்சோளம் – பயறு) 10000 / எக்டர்
c பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் விநியோகம் 500 / எக்டர்
d தண்ணீர் கொண்டு செல்லும் குழாய்கள் விநியோகம் 15000 / விவசாயி

3

தீவிர சிறுதானியங்கள் உற்பத்தி திட்டம்

மேம்படுத்தப்பட்ட தொகுப்பு

a செயல் விளக்கம் – ராகி 5000 / எக்டர்
b செயல் விளக்கம்-சாமை 5000 / எக்டர்
c செயல் விளக்கம் – மக்காச்சோளம் 5000 / எக்டர்
d செயல் விளக்கம் – ராகி + உளுந்து 5000 / எக்டர்
e செயல் விளக்கம் – மக்காச்சோளம் + உளுந்து 5000 / எக்டர்
f உயர் விளைச்சல் ரக விதை விநியோகம் 1500 / குவிண்டால்
g வீரிய ஒட்டு ரக விதை விநியோகம் 5000 / குவிண்டால்

4

தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டம் – பருத்தி

a முதல் நிலை செயல் விளக்கம் 7000 / எக்டர்

1

எண்ணெய்வித்து மற்றும் எண்ணெய் பனை தேசிய இயக்கம்

a வல்லுநர் விதை கொள்முதல் 15000 / குவிண்டால்
b ஆதார விதை உற்பத்தி 1000 / குவிண்டால்
c சான்று விதை உற்பத்தி 1000 / குவிண்டால்
d சான்று விதை விநியோகம் 2500 / குவிண்டால்
e நிலக்கடலை செயல் விளக்கம் 7500 / எக்டர்
f ஜிப்சம் விநியோகம் 750 / எக்டர்
g பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் விநியோகம் (களைக்கொல்லி) (அ) 50 சதம் 500 / எக்டர்

2

எண்ணெய்வித்து மற்றும் எண்ணெய் பனை தேசிய இயக்கம் MM-II

a எண்ணெய் பனை கன்றுகள் விநியோகம் 12000 / எக்டர்
b பராமரிப்பு மானியம் 5000 / எக்டர்
c ஊடுபயிருக்கான இடுபொருட்கள் 5000 / எக்டர்
d டீசல் / மின்சார பம்ப் செட் 10 எச் பி 15000 / எண்
e ஆழ்துளை கிணறு 50000 / எண்
f மண்புழு உரக்கூடம் 15000 / எண்
g நகர்த்தக் கூடிய அலுமினிய ஏணி 3000 / எண்
h எண்ணெய் பனைக்கான பாதுகாப்பு வலை 5000 / எண்
i எண்ணெய் பனை நறுக்கி 1500 / எண்
j விரிவாக்கப் பணியாளர்களுக்கான பயிற்சி
k இதர செலவினங்கள்

3

எண்ணெய்வித்து மற்றும் எண்ணெய் பனை தேசிய இயக்கம்

தரிசு நிலங்களில் மரம் நடுதல் திட்டம்

a வேம்பு 17000 / எக்டர்
b புங்கம் 20000 / எக்டர்
IV .நீடித்த நிலையான வேளாண்மைக்கான தேசிய திட்டம்

4

மானாவாரி நில மேம்பாடு

ஒருங்கிணைந்த பண்னையம் – கறவை மாடு (1 எண் + பயிர் அமைப்பிலான செயல் விளக்கம்) 27500 / யூனிட்
a மதிப்புக்கூட்டுதல் மற்றும் ஆதாரங்களை பாதுகாத்தல்
b பருப்பு வகைகள்
மதிப்பு கூட்டு மற்றும் வள பாதுகாப்பு
பயிற்சி 10000 / பயிற்சி
மண்புழு உரக்கூடம் (நிரந்தரக் கட்டுமானம் – 200 கனஅடி [at] ரூபாய் 125 / கனஅடி ((20’X5’X2′)’) அதிகபட்சம் ரூ. 25000 / யூனிட்

5

தமிழ்நாடு பருத்தி சாகுபடி இயக்கம்

a திரவ உயிர் உர விநியோகம் 150 / எக்டர்
b நுண்ணூட்ட கலவை விநியோகம் 500 / எக்டர்
c உயிரியல் பயிர்பாதுகாப்பு காரணிகள் விநியோகம் 500 / எக்டர்
d பயிர் பாதுகாப்பு மருந்துகள் விநியோகம் 1000 / எக்டர்
e சுழற் கலப்பை விநியோகம் – சிறு குறு விவசாயிகள் 55000 / எண்
f சுழற் கலப்பை விநியோகம் – இதர விவசாயிகள் 44000 / எண்

6

விதை கிராம திட்டம்

a நெல் 15 / கிலோ (அ) 50 சதம்
b சிறுதானியங்கள் 15 / கிலோ (அ) 50 சதம்
c பயறு 72 / கிலோ (அ) 60 சதம்
d எண்ணெய்வித்துக்கள் 48 / கிலோ (அ) 60 சதம்

7

தென்னை வளர்ச்சி வாரியம்

a செயல் விளக்கம் (பராமரிப்பு) 17500 / எக்டர்